حافظ- احمد بن سهل- فقيه بخارى

يكى از استادان حاكم كه روايات بسيار در «مستدرك» از او نقل كرده و صحت حديث او را در آنجا تصريح نموده و همچنين، ذهبى در تلخيص خود- حديث نامبرده در ص 66 بدو اسناد صحيح كه تمامى رجال آن ثقه هستند ذكر شد.