حافظ- احمد بن على بن ثابت- ابو بكر خطيب بغدادى

متوفاى 463، ابن اثير در جلد 10 «كامل» ص 26 گويد: نامبرده در زمان خود پيشواى جهانى بوده، و سبكى در جلد 3 «طبقات» ص 12- 16 شرح حال او را ذكر و او را بسيار مورد ستايش قرار داده، و از قول ابن ماكولا گويد: ابو بكر (خطيب) آخرين شخصيتى بود از كسانى كه ما از حيث معرفت و حفظ و اتقان و ضبط حديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و تسلط در تشخيص علل و اسانيد آن و تشخيص صحيح و غريب و فرد و منكر و مطروح آنها- مشاهده نموديم، و در ميان بغداديها بعد از- ابو الحسن- دار قطنى مانند او نبود، شرح حال كامل و رسائى نيز از او در جلد 1 تاريخ ابن عساكر در ص 398 مذكور است، حديث او در صفحات 40 و 45 و 123 و 124 و 134 گذشت و حديث او در باب روزه غدير خواهد آمد كه عده‏اى از اسناد آن صحيح و رجال آن ثقه هستند.