حافظ حجاج بن يوسف ثقفى بغدادى ابو محمّد- مشهور به (ابن الشاعر)

متوفاى 259، شرح حال او را سمعانى در «انساب» در نسبت (شاعر) با اشعار بموثق بودن و فهم و حفظ نامبرده ثبت كرده، ذهبى نيز در جلد 2 «تذكره» ص 129 شرح حال او را نگاشته و موثق بودن او را از ابن حاتم نقل نموده، خطيب هم در جلد 8 تاريخ خود ص 240 او را ذكر كرده و ابن حجر در جلد 2 «تهذيب» ص 210 موثق بودن او را از قول عده از علماء حديث حكايت نموده- روايت او در ص 102 بطريق صحيح و با رجال ثقه گذشت.