حافظ حسن بن حمّاد بن كسيب- ابو على سجاده بغدادى

متوفاى 241 احمد او را صاحب سنّت دانسته و بطوريكه در «خلاصه خزرجى» ص 66 و حاشيه آن مذكور است ابن حبّان او را در شمار ثقات ذكر كرده، شرح حال او را خطيب در جلد 7 «تاريخ» ص 295 ثبت و او را توثيق نموده است، روايت او بطريق حافظ واحدى در مورد نزول آيه تبليغ در ولايت على عليه السّلام خواهد آمد.