حافظ حفص بن عبد اللّه بن راشد ابو عمرو سلمى قاضى نيشابور

متوفاى 209، ابن حبّان او را در شمار علماى مورد وثوق ياد كرده و نسائى بطوريكه در خلاصه و حاشيه آن ص 74 مذكور است. گفته: باكى بر او نيست.
و بخارى در صحيح خود از نامبرده روايت ميكند. حديث او با اسناد صحيح در ص 68 گذشت.