حافظ عفّان بن مسلم ابو عثمان صفّار انصارى- بصرى- بغدادى

متوفاى 219، ذهبى او را در جلد 1 تذكره‏اش در صفحه 347 ذكر نموده و از قول عجلى نقل كرده كه: عفان مورد وثوق و اعتماد و داراى دقت نظر و داراى سيره است و ابو حاتم گفته كه: نامبرده ثقه و متصف باتقان و متانت است، و ابن حجر در جلد 7 «تهذيب» صفحه 230 از ابن عدى حكايت نموده كه: او در صداقت و ثقه مشهورتر از آنست كه درباره او چيزى گفته شود؛ و ثقه بودن و دقت نظر او را از ابن معين و ابن سعد و ابن خراش و ابن قانع حكايت نموده، حديث از او و بطريق او باسناد صحيح كه رجال آن همگى ثقه هستند در صفحه 18 گذشت.