حافظ فضل بن دكين- ابو نعيم كوفي

متوفاى 218 ر 219، يعقوب بن شيبه گفته كه: نامبرده مورد وثوق و اعتماد و داراى دقت نظر و متصف بصدق است، و احمد و ابو حاتم و ابن المدنى و عجلى و ابن سعد و ابن شاهين و خطيب در تاريخش او را توثيق نموده‏اند و يعقوب بن سفيان گفته: ياران ما اجماع نموده‏اند بر اينكه ابو نعيم در نهايت اتقان بوده، شرح حال او را ذهبى در جلد 1 «تذكره» صفحه 341 و ابن حجر در جلد 8 «تهذيب» صفحه 270- 276 ثبت نموده‏اند؛ حديث بطريق او در صفحه 20 و همچنين در صفحه 32 كه هر دو سندشان صحيح و رجال آن مورد وثوق هستند گذشت و حديث او در داستان (مناشده) رحبه (بطرق متعدد) و در باب نزول آيه «سأل سآئل»- در پيرامون نصّ غدير خواهد آمد.