حافظ قيس بن ربيع ابو محمّد اسدى كوفي

متوفاى 165، عفان گويد كه او مورد وثوق و اعتماد بوده است، و يعقوب ابن شيبه گويد: نامبرده در نزد جميع اصحاب ما. متصف بصدق است و آنچه را از (احاديث) نوشته داراى صلاحيت است، ولى نيروى حفظ او خوب نيست، ذهبى در جلد 1 «تذكره» ص 205 و خزرجى در «خلاصه» ص 270 شرح حال او را ثبت نموده‏اند، حديث او در ص 85 گذشت، و در نزول آيه اكمال دين در مورد على عليه السّلام در روز غدير نيز حديث او ذكر خواهد شد.