حافظ- محمّد بن احمد بن محمّد بن سهل- ابى الفتح بن ابى الفوارس

(جدّ او- سهل- كنيه‏اش ابو الفوارس بوده)- در سال 338 متولد و در 412 وفات يافته، خطيب در جلد 1 تاريخش صفحه 352 شرح حال او را ثبت و درباره او چنين مينگارد:
بسيار نوشته و گردآورده و داراى قوه حفظ و معرفت و امانت و ثقه بوده و مشهور بصلاحيت است، و مردم از روى تشخيص و انتخاب او احاديثى را كه از اساتيد بدست آورده استنساخ و نوشته‏اند، روايت او در حديث تهنيت خواهد آمد.