حافظ محمّد بن اسحاق مدنى

صاحب سيره متوفاى 151 ر 152- علماء بنام و معروف او را بموثق بودن و پيشوائى و علم و حفظ و دقت نظر تعريف نموده‏اند.
شرح حال او را ذهبى در جلد 1 تذكره‏اش ص 155 و خزرجى در ص 279 «خلاصه» ثبت كرده‏اند: حاكم بطريق او در (مستدرك) جلد 3 ص 110 روايت نموده بطوريكه در ص 48 و غيره گذشت.