حافظ محمّد بن بشار شهير به (بندار) ابو بكر عبدى- بصرى

متوفاى 252، ائمه حديث صاحبان صحاح ستّه از او روايت ميكنند، عجلى و ابن سيّار و مسلمة ابن قاسم و غيرهم او را توثيق نموده‏اند، ذهبى در جلد 2 «تذكره» ص 53 گويد: اعتبارى بگفتار كسى كه او را ضعيف شمرده نيست، حديث از او بطريق ابن ماجه و ترمذى باسناد صحيح كه رجال آن ثقه هستند در صفحه 81- 82 گذشت.