حافظ محمّد بن جرير طبرى ابو جعفر

حافظ محمّد بن جرير طبرى ابو جعفر صاحب تفسير و تاريخ مشهور متوفاى 310، خطيب شرح حال او را در جلد 2 تاريخش صفحات 162- 169 نگاشته و گويد: نامبرده يكى از علمائى است كه بگفتارشان حكم ميشود و برأى آنها رجوع ميشود، بسبب مراتب معرفت و فضل، و سپس نسبت باو تعريف و ستايش بسيار نموده، و ذهبى در جلد 1 «تذكره» صفحات 277- 283 او را ذكر و باوصاف امامت و زهد و ترك دنيا او را ستايش نموده است، نامبرده كتاب جداگانه‏اى در موضوع غدير تأليف نموده، حديث از او در صفحات 40 و 46 و 48 و 82 و 86 و 93 و 103 و 105 و 122 گذشت و بطرق ديگر هم از او خواهد آمد