حافظ محمّد بن عبد الرحمن بن عباس- ابو طاهر

مشهور به (مخلص الذهبى) متوفاى 388. ابن كثير در جلد 11 تاريخش ص 333 شرح حال او را ثبت و درباره او گفته: نامبرده استاديست كثير الروايه، و ثقه و از افراد صالح، محبّ الدين طبرى در جلد 2 «رباض النضره» ص 169 حديث غدير را بلفظ حبشى مذكور در ص 55 روايت نموده و گفته: اين روايت را با بررسى و ذكر اسناد- مخلص الذهبى ذكر نموده است.