حافظ محمّد بن عبد اللّه شافعى- بزاز- بغدادى

متوفاى 354 (در سال 260 متولد شده)، خطيب در جلد 5 تاريخش ص 456 شرح حال او را ثبت و گفته:
نامبرده ثقه و داراى دقت نظر و حديث بسيار و تصنيف پسنديده و نيكو است؛ و از دار قطنى حكايت نموده كه: نامبرده ثقه و امين بوده و ذهبى در جلد 3 «تذكره» ص 96 از او ياد نموده و گويد: نامبرده ثقه و امين است و در زمان او كسى از او موثق‏تر نبوده، و ابن كثير در در جلد 11 تاريخش صفحه 260 گفته: نامبرده ثقه و داراى دقت نظر و داراى روايت بسيار است، حديث او در داستان (مناشده) رحبه بلفظ زيد بن ارقم باسناد صحيح خواهد آمد.