حافظ محمّد بن مثنّى- ابو موسى- عنزى بصرى

متوفاى 252، شرح حال او را خطيب در جلد 3 «تاريخ» ص 283- 286 ثبت نموده و گفته: نامبرده ثقه و داراى دقت نظر است و ساير ائمّه حديث بروايت او استدلال مينمايند، موثق بودن و ستايش نسبت باو در بسيارى از كتب تذكره و شرح حال علماء حديث موجود است روايت او در حديث مناشده بلفظ سعيد و باسناد صحيح كه رجال آن همگى ثقه هستند خواهد آمد، و در ص 64 نيز باسناد صحيح گذشت -در آنجا بر حسب آنچه در نسخه‏ها بنظر رسيده بود بجمله: احمد بن مثنى از يحى بن حماد نقل نموديم و آن صحيح نيست و صحيح آن محمد بن مثنى از يحى بن حماد ميباشد