حافظ محمّد بن موسى بن عثمان- ابو بكر حازمى (نسبت به جدّ او حازم است) همدانى- شافعى

حافظ محمّد بن موسى بن عثمان- ابو بكر حازمى (نسبت به جدّ او حازم است) همدانى- شافعى (در سال 548 متولد و در 584 وفات يافته)، سبكى در جلد 4 طبقاتش ص 189 شرح حال او را ثبت و او را پيشواى با اتقان و برجسته خوانده، و از ابن الزينبى نقل شده كه: نامبرده از حيث حفظ حديث و اسانيد و رجال آن با اوصافي كه در او است از قبيل زهد و التزام بعبادت و رياضت و ذكر، بهترين مردم زمان خود بوده، در علم حديث مصنفاتى دارد: و ابن نجّار گويد:
نامبرده از پيشوايان حفّاظ عالمين بفقه حديث و معانى و رجال آن بوده و مورد اعتماد و وثوق و حجّت بزرگوارى بوده، متصف بزهد و ورع و ملازم با خلوت و مباشر امر تصنيف و نشر علم بوده، چنانكه در جلد 2 تاريخ ابن خلكان ص 223 و جلد 3 «معجم البلدان» ص 466 مذكور است نامبرده بخطبه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در غدير خم تصريح نموده است.