حافظ محمّد بن يزيد قزوينى ابو عبد اللّه ابن ماجه- صاحب سنن

متوفاى 173، بسيارى از اعلام شرح حال او را نگاشته‏اند، ذهبى در جلد 2 «تذكره» صفحه 209 از قول ابو يعلى خليلى گويد: ابن ماجه مرد بزرگى است، و موثق بودن او مورد اتفاق است و بحديث او احتجاج و استدلال ميشود، نامبرده داراى معرفت و حفظ است، حديث او در صفحه 45 و 46 و 47 باسناد صحيح كه رجال آن همگى ثقه هستند، و همچنين در صفحه 78 گذشت.