حافظ معمر بن راشد، ابو عروه ازدى بصرى

متوفاى 153 ر 4، عجلى و نسائى و سمعانى او را توثيق نموده‏اند و ذهبى در جلد 1 «تذكره» ص 171 با تعبير به، امام و حجّت او را ياد كرده، و حديث او بطريق صحيح كه رجال آن ثقه هستند در ص 46 گذشت.