حافظ هارون بن عبد اللّه بن مروان- ابو موسى بزار معروف به حمّال

متوفّاى 243. دار قطنى و نسائى و ذهبى در جلد 2 «تذكرة» ص 62 و خطيب در جلد 14 «تاريخ» ص 22 او را توثيق نموده‏اند، روايت او در حديث مناشده رحبه بلفظ ابى الطفيل بطريق صحيح كه رجال آن ثقه هستند خواهد آمد.