حافظ يحيى بن حماد شيبانى بصرى

متوفاى 215 داماد ابى عوانه مذكور و روايت كننده از او، عجلى و ابو حاتم و ابن سعد او را توثيق نموده‏اند و ابن حبان بطوريكه در خلاصه خزرجى ص 361 و جلد 11 «تهذيب التهذيب» صفحه 199 مذكور است، نامبرده را در شمار ثقات ياد كرده؛ حديث او در صفحه 30 بطريق صحيح و با رجال ثقه و همچنين در صفحات 31 و 34 و 51 بطريق صحيح گذشت.