حافظ يحيى بن محمّد بن عبد اللّه- ابو زكريا العنبرى- البغيانى

در سن هفتاد و شش سالگى سال 344 وفات يافته، سمعانى در «انساب» شرح حال او را ثبت و نامبرده را ستوده، و سبكى در جلد 2 «طبقات» ص 321 او را بعنوان يكى از پيشوايان ذكر نموده، و حاكم او را بوصف عدل. اديب. مفسر يگانه بين اقرانش- معرفى نموده، و از قول ابو على حافظ گويد: مردم از حفظ ما نسبت باين اسانيد و طرق روايات تعجب ميكنند، در حاليكه: ابو زكريا عنبرى بحدّى در حفظ علوم پيش رفته كه چنانچه حفظ قسمتى از آن بما تكليف شود، از آن عاجز خواهيم بود!! و من ياد ندارم كه نظير او را ديده باشم! حديث او در ص 78 گذشت.