حسن بن حكم نخعى- كوفي

(بعد از سال 140 وفات يافته)، طبق مندرج در خلاصه خزرجى ص 67- ابن معين او را موثق دانسته، حديث ركبان بطريق او خواهد آمد و طريق مزبور صحيح و رجال آن همگى ثقه ميباشند.