سعد الدين- مسعود بن عمر بن عبد اللّه هروى تفتازانى- شافعى

 در سن قريب به هشتاد سالگى در سال 791 وفات يافته- ابن حجر در جلد 4 «الدّرر» ص 350 شرح حال او را ثبت و تأليفات او را تعداد نموده، سپس گفته: براى او جز آنچه ذكر شد تصنيفات ديگرى نيز شامل انواع علوم هست بطوريكه ائمّه حديث در بدست آوردن آنها و اعتناء بدانها مبالغه بسيار مينمودند، مقام نامبرده در علم و معرفت بحدى رسيد كه شناسائى رموز بلاغت و علم معقول در شرق و حتّى در ساير مناطق و بلاد به او منتهى ميشد، همانند و نظيرى در شناسائى اين علوم نداشت، سيوطى در «بغية الوعاة» ص 391 او را ستوده و تاليفات او را تعداد نموده است، لفظ نامبرده از كتابش «شرح المقاصد» در ص 28 گذشت.