سعد بن عباده انصارى خزرجى

سعد بن عباده انصارى خزرجى (در سال 14 يا 15 هجرى وفات يافته) نامبرده يكى از نقباء دوازده گانه است، ابو بكر جعابى در نخب المناقب» حديث او را درباره غدير خم روايت نموده است.