سعيد بن زيد قرشى عدوى

سعيد بن زيد قرشى عدوى (در سال 51 ر 52 درگذشته)، نامبرده يكى از عشره مبشّره است كه حافظ ابن المغازلى در «مناقب» خود آنها را از جمله يك صد تن راويان حديث غدير بطرق خود بشمار آورده است.