سيد عبد الحميد بن سيد محمود آلوسى بغدادى- شافعى- نابينا

نامبرده هنوز عمرش به يكسال نرسيده بود كه در اثر آبله هر دو چشمش نابينا شد- در سال 1232 متولّد و در 1324 وفات يافته- در بغداد پايتخت كشور عراق علّامه و اديب يگانه بوده، كتاب او موسوم به «نثر اللئالى في شرح نظم الامالى» بچاپ رسيده، نامبرده حديث غدير را در ص 166 كتاب مزبور از فضائل امير المؤمنين عليه السّلام بشمار آورده و در ص 170 در مفاد آن و در مسلّم الصدور بودن آن از مصدر وحى الهى سخن گفته و در ص 172، غدير خم را تعيين نموده و بحديث مزبور اشاره كرده است