سيد محمّد بن اسماعيل بن صلاح، الامير اليمانى- صغانى- حسينى

(در سال 1059 متولد و در 1182 وفات يافته)، نامبرده يكى از شعراى غدير است كه شعر و شرح حال او در شعراء قرن دوازدهم خواهد آمد، حديث او درباره غدير خم در صفحه 73 گذشت و در داستان تهنيت خواهد آمد، و او را سخنى است كه در باب كلمات پيرامون سند حديث ذكر خواهد شد.