شيخ الاسلام- ابو اسحق- ابراهيم بن سعد الدين- محمد بن مؤيّد حمويّه خراسانى جوينى

متوفاى 722 (در سن 78 سالگى درگذشته)؛ ذهبى در جلد 4 «تذكره» ص 298 او را ستوده و درباره او گويد: امام محدّث يگانه اكمل: و نيز درباره او گويد: نسبت بروايت بسيار توجه و عنايت داشته و در بررسى و بدست آوردن جهات حديث كوشش بسيار مينموده، ملك غازان بدست او اسلام آورده، ابن حجر در جلد 1 «درر» ص 67 شرح حال او را نگاشته و نسبت باو ستايش كرده، نامبرده حديث غدير را بطرق بسيار در كتاب خود «فرائد السمطين» كه در فضيلت مرتضى عليه السّلام و بتول و سبطين (عليهم السّلام) تأليف نموده (و در نزد مؤلّف «الغدير» موجود است) روايت نموده بعضى از طرق او در صفحات 40 و 46 و 50 و 53 و 57 و 68 و 80 و 86 و 87 و 103 و 104 و 119 ذكر شده و روايت او در حديث مناشده رحبه و حديث مناشده مرد عراقى بر جابر انصارى و در موضوع احتجاج عمر بن عبد العزيز و در نزول آيه اكمال دين درباره على عليه السّلام و در نزول آيه سأل سائل پيرامون قضيه غدير و در حديث تهنيت، خواهد آمد.