شيخ مجد الدين- عبد اللّه بن محمود بن مورود حنفى- موصلى

(در سال 599 متولّد و در 683 وفات يافته)، ابو الحسنات در «الفوائد البهيّه» ص 106 شرح حال او را ثبت نموده و گفته: نامبرده در فروع و اصول يگانه روزگار بوده و پيوسته تا پايان عمر خود بامر فتوى و تدريس اشتغال داشته، ابن حمويّه صاحب «فرايد السمطين» حديث مناشده مردى را بر جابر انصارى كه خواهد آمد از او روايت نموده.