علاء الدّين- علىّ بن محمّد قوشچى

( قوش) واژه تركى است بمعناى بازشكارى و قوشچى يعنى دارنده آن. پدرش كه خادم الغ بيك پادشاه ماوراء النهر بوده و باز شكارى پادشاه را نگهدارى ميكرده، باين لقب ملقب شده است- متوفاى 879، بدر الدّين در حواشى «الفوائد البهيّة» ص 214 شرح حال او را ذكر و تأليفات او را بيان و در باره او گويد: نامبرده در علوم رياضى مهارت يافته، كاتب چلبي در «كشف الظّنون» در مورد ذكر- شرح تجريد او- از او، به: مولاى محقّق- تعبير نموده و شرح تجريد او را ستوده، و طاشكبرى‏زاده در جلد 1 «الشقايق النعمانيّه» 177- 181 شرح حال او را ثبت و با تعبير به مولاى فاضل او را ستوده. شوكانى در جلد 1 «البدر الطالع» ص 495 شرح حال او را ثبت نموده، نامبرده حديث غدير را در شرح تجريدش ذكر كرده چنانكه در صفحه 28 گذشت.