معرفی اهل البیت علیهم السلام

اهل البیت عَلَيْهِمُ السَّلام ، دعوت کنندگان به توحید و بندگی خدا هستند. این دعوت را با تمام وجود (گفتار و رفتار) انجام می دهند. آنها نمونه ی اجرای به تمام معنی اسلام هستند، لذا معصوم می باشند و هیچ گونه گناه، خطا در امر و نهی و گزینش برتر، در آنها راه ندارد. سمبل به تمام معنی طهارت هستند و تنها نمونه های تحقق این اراده ی الهی در عالم وجودند. اولین آنها آخرین پیامبر خدا حضرت محمد صَلَّي اللهُ عليهِ وَآلِه می باشند که خداوند در مورد ایشان فرمود آنچه می گوید را بگیرید و فرمود که از او اطاعت نمایید  .  حجت های معصومش - اهل البیت عَلَيْهِمُ السَّلام - را به صفت معرفی کرد، پیامبرش را مامور ابلاغ نام ایشان کرد و مردم را موظف به اطاعت آنها کرد. از قرآن جدا ناپذیرند و آن می کنند و آن می گویند که خدا می خواهد.  عبارتند از اولین آنها حضرت محمد مصطفی صَلَّي اللهُ عليهِ وَآلِه پیامبر اسلام و سپس حضرت علی بن ابیطالب عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت فاطمه الزهرا عَلَيْهِاالسَّلام ،حضرت حسن بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت حسین بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت علی بن الحسین عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت محمد بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت جعفر بن محمد عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت موسی بن جعفر عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت علی بن موسی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت محمد بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت علی بن محمد عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت حسن بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، آخرین آنها امام حيّ، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. هر کس از آنها دور شد از اسلام دور شده است و هر کس منکر آنها شد منکر اسلام است و هر کس از آنها تبعیت نکرد، دل به خدا نسپرده است.