مقدمه

آیات غدیر در قرآن عبارتند از:

- آیه هایی که در واقعه غدیر نازل شده اند.

-آیه هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطابه غدیر فرموده اند.

-آیه هایی که در تفسیر آنها به بحث غدیر اشاره شده است.