واقعه غدير از لسان سعد

اى برادر بنى هلال1، بالاتر از اين روز غدير خم است. پيامبر صلى اللَّه عليه و آله دست او را گرفت و دو بازوى او را بالا برد در حالى كه من به او نگاه مى‏كردم، و فرمود: «آيا من نسبت به شما از خودتان صاحب اختيارتر نيستم»؟ گفتند: آرى، فرمود: «هر كس من صاحب اختيار او بوده‏ام على صاحب اختيار اوست. خدايا هر كس او را دوست دارد دوست بدار و هر كس با او دشمن است دشمن بدار. حاضران به غايبان اطلاع دهند»2.

  • 1. اين را سعد به سليم مى‏ گويد، و اشاره ‏اش به اين جهت است كه سليم هلالى و از طايفه بنى هلال است.
  • 2. در كتاب فضائل چنين اضافه دارد: و آزاد به غلام خبر دهد.
منابع: 

أسرار آل محمد عليهم السلام / ترجمه كتاب سليم، ص: 589