حماسه غدیر

حماسه غدیر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد رضا حکیمی
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

تحقیقی در مورد آثار اعتقادی و اجتماعی واقعه غدیر در طول تاریخ.
نویسنده در این کتاب خوانندگان را بدین سمت سوق می دهد که غدیر و پذیرش ولایت علی (ع) راهی است که مسلمانان باید بدان بپیوندند تا اسلام پایدار بماند. او با معرفی کتاب هایی در این زمینه و ارائه مطالبی در ایجاد گرایش همه جانبه به سوی غدیر مطالب مفصلی درباره کتاب الغدیر علامه امینی دارد که در آن به روش کار او، زحمات بی دریغش، سفرها، نگرش ها و نتایج ثمره بیش از سی ساله او می پردازد.

منبع: انتشارات دلیل ما