غدیر در روایت قلم

غدیر در روایت قلم
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

تاریخچه و سیر فرهنگی غدیر در طول چهارده قرن است:
1- قرن اول هجری که کتابت راستی ها و درستی ها ممنوع بود و در این زمان، حدیث و آموزش های خصوصی به اصحاب، خطبه های ائمه علیهم السلام و نظم شاعران، نگاهدار فرهنگ غدیر بود.
2- از ابتدای قرن دوم که فرهنگ مکتوب آزاد شد و بیشتر به سندها و رجال خطبه غدیر بود.
3- تا قرن چهارم پژوهش در اسناد و متن روایت غدیر و ...
4- و تا قرن حاضر که مدارک بسیاری در این سالها نوشته شده است.بخش های بعدی کتاب گزارشی از آمارهای مختلف مربوط به کتاب های مستقل درباره غدیر است و معرفی چند کتاب برگزیده.

منبع: انتشارات دلیل ما