آیا مدت روزه داری در کشورهای مختلف باید متفاوت باشد؟