حافظ محمّد بن بشار شهير به (بندار) ابو بكر عبدى- بصرى