ديدگاهاى علما و دانشمندان پيرامون الغدير

ديدگاهاى علما و دانشمندان پيرامون الغدير 

كسانى كه در كار تاءليف و تدوين دقت نظر داشته باشند، به خوبى واقف اند كه كتاب الغدير شايسته ستايش و تمجيد و تقدير است و مى دانند كه در نوع خود بى نظير است و در اين رشته هيچكس چنين ابداعى نكرده است ... الغدير فرا رسيد و پرده هاى دودآلودى را كه ستمكاران به دورش تنيده بودند، بر دريد و نيرنگى كه دغلبازان بر چهره اش ماليده بودند، سترد و حقيقت را چنان درخشان كه هست برنمود تا فروغ چو آفتاب تابان نيمروز به ديده حقيقت پژوهان بدميد... الغدير كتابى كه سخن راست مى گويد و نمى گذارد كه ستم و نادانى بر كس رود.
(آيت الله سيدحسين موسوى نجفى ) 
براستى الغدير دايرة المعارفى خورشيدآساست كه موج نورش ديدگان را خيره مى سازد و ديده خفاش گونه حق ناپذيران را بر مى بندد... معجزه اى است در زمينه ابداع . معجزه اى كه واژه محال را از فرهنگ كار تحقيقى و ادبى به در كرده است ... با همتى بلند و اراده اى كوه آسا روى به اين كار آورديد تا دايرة المعارفى فراهم آمد كه پندارى جماعتى از محققان و دانشمندان دست به دست هم داده و كمر همت بسته و هر يك به حسب تخصص و استعداد به پاره اى از آن برخاسته باشد...
(دانشمند بزرگوار سيدحسين موسوى هندى ) 
كتاب الغدير... دريايى خروشان است كه از در و مرواريد غلطان سرشار است . يا كشتى اى است كه بارش همه حقيقت و الماس اسرار است . خورشيدى بايدش خواند كه از افق نجف برآمده و دنيا را با نور تابناكش ‍ خيره كرده و پرده هاى ظلمت را دريده است ... بوستانى دلاويز از بوستانهاى بهشت كه در آن هر چه ديده را لذت مى بخشد و دل را به هوس ‍ مى اندازد هست ...
(دانشمند توانا شيخ حيدرقلى سردار كابلى ) 
الغدير كتاب حق است و رساله راستى و ديوان دانش ، حكمت ، ادبيات و تاريخ . در آن شيوه حديث شناسى متينى بكار رفته و ارائه گشته تا به صورت منبع تحقيقى درآمده است . گنجينه اى از دلايل روشنگر است و براهين قاطع بر امامت .
(محمد نجيب زهرالدين عاملى استاد دانشگاه ) 
سرور من ! بى مبالغه مى گويم اثرى بوجود آورده ايد كه گذشتگان هرگز نتوانسته و نمى توانسته اند بوجود آورند و نه آيندگان از عهده اش بر خواهند آمد. سعى اى را كه در طول سالهاى متمادى مبذول داشته و موانع دشوارى را كه از سر راه تتبع و بررسى و كاوش در اسناد تاريخى و احاديث برداشته ايد تا آنچه را كه خواسته ايد، براى افكار عمومى ثابت كنيد و روشن داريد، با اتمام اين كتاب ارزنده به هدف نايل آورده ايد.
(استاد سلمان دواح زبيدى )  
مؤ لف در اين كتاب از دانش ها و اشعار، آنهايى را جمع آورى كرده كه بسيار نيكوست . بطورى كه الغدير مى تواند عيدى كاملى باشد براى هر مومنى زيرا هر چه را كه آرزو مى كند در آن مى يابد. از دانش فراوان و فقه وسيع و ادب بسيار. پس آن قوى ترين مجمع است براى هر داوطلب دانش هر چند كه انديشه ها و آراءشان مختلف شود.
(محمدسعيد عرفى مفتى بزرگ سوريه ) 
نزديك بود ادراك من گم شود در عالم وسيعى از دانش در حالى كه زير و رو مى كردم و ديده ام را به خطوط اين كتاب و كلمات آن . آيا آن حقيقتا كتاب است يا واقعا آن غدير است ؟ بلكه آن درياى ژرفى است كه در و مرواريدش ‍ را بالا آورده و به اقسام گوناگون و رنگ هاى مختلف كه حيران ماند در شمردن آن انديشه ها و افكار.
اى شيخ بزرگوار... اگر من مناسب مى ديدم كه فراگيرم از مصادر شيعيان ، هر آينه تو را يگانه مرجع خود قرار مى دادم . زيرا كه كتابهاى گرانبهاى شما فقط مجمع احاديث نيست بلكه آن دايرة المعارفى است كه اقرار مى كند به آن بيان و تاريخ را مطمئن مى سازد و آفاق معرفت و شناخت را مى گشايد و سبز مى شود شعر تا آن كه فرا مى گيرد، خواننده را موجى از غبطه و حسرت . پس احسان نمى كند مگر آن كه دو لبش بهم مى خورد، به دو لفظ سبك و علامى بر زبان و سنگين در سنجش و ميزان ، ((الله اكبر))
(استاد بولس سلامه پژوهشگر مسيحى ) 
الغدير شاهكارى است . در آن تتبع استادانه و امين با نقل صحيح و دقيق و حسن ارزشيابى و نقد و اصالت راءى فراهم آمده است و كمتر كتابى يافت مى شود كه چنين مزايايى يكجا در آن گرد آيد و پنجمين مزيت كه آنراست ، خوش بيانى و حسن ظاهرى مطالب است .
دايرة المعارفى اسلامى است . در بوستانش گونه گون گل و ريحان از فضايل و معارف كه همه تاءليفات پيشنيان از آن تهى است .
(آيت الله سيد صدرالدين صدر) 
به راستى اين آيت جاودانه تو است كه رمز نبوغ و شخصيت نادرت خواهد بود و نسل هاى بشر چون صفحات سپيد و درخشانش را ورق بزنند، به ديده بصيرت برگهاى سيمين شخصيت تو را خواهند نگريست و در خلال سطور تابانش قدرت كلك رخشانت را و از لا به لاى مساعى پرقدرت كه در آن بكار رفته ، به عظمت كوشش مستمر و پشتكار پهلوانى ات پى خواهند برد.
(شيخ مرتضى آل ياسين ) 
در عصرى كه جهل و گمراهى بر انديشه ها سنگين مى نمايد، جامعه اسلامى سخت نيازمند چنين كتابى بود. كتابى كه سخن از روى حق بگويد و پرده جهل و ضلالت را بدرد. همواره در حمايت پروردگار بمانى و به صلاح و رستگارى بخوانى و مشعلى فروزان باشى راهنماى امت اسلام .
جان و قلمت پاك باشد و در خدمت اسلام و مسلمانان كه نوشته اند با كتاب گرامى الهى راست آمده است .
(محمد بن مهدى حسينى شيرازى ) 
از حقايق بسيار روشن اين است كه كتاب ارزشمند الغدير نوشته رهبر دينى بى نظير و مصلح كبير و علم اخلاقى جليل ، حجت الاسلام امين نجفى از عالى ترين چيزهايى است كه دانشگاه بزرگ اسلام نجف اشرف به آن مباهات مى كند. چنانكه از فاخر همه مسلمين نيز به شمار مى رود. زيرا آن بزرگترين دايرة المعارفى است كه در خود علوم فراوان ، ادب زياد احاطه گسترده ، كوشش عظيم و حقايق خالص را جمع كرده است .
(آيت الله عبدالهادى شيرازى ) 
12 من تقديم رساله و تزم را به دانشگاه لندن تا صدور كتابتان و آگاهى ام نسبت به آن تاءخير انداختم . زيرا دوست مى داشتم كه در متن رساله ام به الغدير و كوشش ارزشمندتان اشاره كنم و به زودى نظر مستشرقين را به اين ناحيه مهم از ادب جلب خواهم كرد و اميدوارم كه صدالت و رابطه فكرى ، همواره پايدار باشد.
(استاد صفاء خلوص از لندن ) 
13 الغدير بهترين كتابى است كه دانشگاه نجف در طول تاريخ تحويل جهان دانش داده است .
خواننده هنگام مطالعه آن خود را در باغستانى مى يابد كه در آن همه نوع ميوه ، بلكه آنچه را كه دل مى خواهد و چشم از آن لذت مى برد، وجود دارد و من فكر مى كنم كه از ستم بزرگ بر علم و از جنايت بر حقيقت است كه چنين كتاب ارزشمندى با اين همه مطالب نوشته شود ولى ثروتمندان مسلمان اقدام به عاليترين چاپ آن ننمايند تا همانطور از لحاظ محتوا نمونه است ، از لحاظ چاپ و ظاهر نيز نمونه باشد.
(استاد محمدعلى نقى حيدرى )