آیات غدیر در تفاسیر

آیات غدیر در قرآن عبارتند از: - آیه هایی که در واقعه غدیر نازل شده اند. -آیه هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطابه غدیر فرموده اند. -آیه هایی که در تفسیر آنها به بحث غدیر اشاره شده است.

زیر شاخه ها