اسناد حدیث غدیر

داستان بزرگ و مهمّ واقعه غدير خم، داستان دعوت خدائى است، داستان ولايت كبرى است، داستان آراستن و كامل ساختن دين و تمام نمودن نعمت و خشنودى پروردگار است. این ماجرای تاریخی، با اسناد متعدد در منابع بسیاری نقل شده است و از محکمترین اسناد تاریخ اسلام است و نتیجه آن یکی از متفن ترین فرازهای اعتقادی مسلمانان است. در این بخش اسماء و راویان حدیث غدیر از صحابه و تابعین و مؤلفین مشهور در چهارده قرن و همچنین منابع این واقعه تاریخی در منابع شیعه و سنی  بیان گردیده است.