منابع آداب روز غدیر

عنوان  نویسنده ناشر  
خانه کودک انتشارات دلیل ما  
محمد رضا بحرینی انتشارات دلیل ما  
مهدی صدری انتشارات دلیل ما  
عبدالحسین نیشابوری انتشارات دلیل ما