غدیر عید دعا و محبت

غدیر عید دعا و محبت
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
عبدالحسین نیشابوری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

داستان غدیر با ذکر اسناد و منابع واقعه غدیر، تاریخ و جغرافیا، اعمال و آداب روز غدیر مطالبی است که به صورت فشرده در این کتاب آمده است. در این نوشتار می توان عظمت غدیر را در اهمیت به اعمال و آداب آن فهمید و به نوعی می توان با بزرگداشت و انجام برخی از این موارد به فرموده پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در رساندن پیام غدیر یاری رسانید.

منبع: انتشارات دلیل ما