زيارت قبر اميرالمؤمنين عليه السلام

حضرت صادق عليه السلام فرمود: ((خداوند، مخلوقى خلق نكرده كه بيشتر از ملائكه باشد، و به درستى كه هر روزى هفتاد هزار ملك نازل مى شوند و به بيت المعمور مى آيند و طواف مى كنند، و چون از طواف فارغ شوند به طواف كعبه مى روند و چون از طواف كعبه ، فارغ شوند به سوى قبر پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم مى روند و بر آن حضرت هم سلام مى كنند؛ پس از آن به سوى قبر اميرالمؤمنين عليه السلام مى روند و بر آن حضرت هم سلام مى كنند، بعد نزد قبر امام حسين عليه السلام هم مى روند و سلام مى كنند و به آسمان مى روند، هر روز تا قيامت ، ملائكه نازل مى شوند)).
سپس فرمود: ((هر كه اميرالمؤمنين (ع ) را زيارت كند و عارف به حق آن حضرت باشد؛ يعنى آن جناب را امام واجب الاطاعه و خليفه بلافصل داند و از روى تجبر و تكبر به زيارت نيامده باشد، حق تعالى از براى او اجر صد هزار شهيد را بنويسد و گناهان گذشته و آينده او را بيامرزد، و در قيامت ، او را از جمله ايمنان از سختيهاى آن روز مبعوث گرداند و بر او حساب را آسان گرداند؛ و چون از زيارت برگردد، ملائكه او را بدرقه نمايند تا به خانه برگردد و اگر بيمار شود، به عيادت او بيايند و اگر بميرد، متابعت جنازه او را بكنند تا قبرش و از براى او طلب آمرزش ‍ نمايند)).
و امام صادق عليه السلام فرمود: (( هر كه پياده به زيارت اميرالمؤمنين (ع ) برود، خداوند به هر گامى ثواب يك حج و يك عمره براى او بنويسد و اگر پياده برگردد به هر گامى ثواب دو حج و دو عمره از براى او بنويسد)).
و در جاى ديگر امام صادق عليه السلام فرمود: ((اى پسر مارد! هر كه جدم ، اميرالمؤمنين (ع ) را زيارت كند و به حق او آگاه باشد، خداوند از براى او به عدد هر گامى ، حج مقبول و عمره پسنديده بنويسد؛ اى پسر مارد! و اللّه نمى خورد آتش جهنم قدمى را كه غبار آلود شود در زيارت حضرت اميرالمؤمنين (ع )، خواه پياده رود و خواه سواره ؛ اى پسر مارد! اين حديث را با آب طلا بنويس )).
و حضرتش فرمود: ((دردناكى پناه به قبر آن حضرت نمى برد مگر آنكه حق تعالى او را شفا كرامت فرمايد)). (277)

پاورقی

277- فرحه الغرى - مفاتيح الجنان ص 336 - نقل از داستانهايى از زندگانى حضرت على عليه السلام ، ص 213.