ابو اسحق احمد بن محمّد بن ابراهيم ثعلبى نيشابورى

مفسّر مشهور- متوفاى 427 ر 37، ابن خلكان در جلد 1 تاريخش صفحه 22 شرح حال او را ثبت و گويد: نامبرده در علم تفسير يگانه عصر و زمان خود بوده و تفسير كبير را كه برتر از ساير تفاسير است، تصنيف نموده، و فارسى- در تاريخ نيشابور او را نام برده و گفته: ثعلبى آنچه نقل ميكند- صحيح و مورد وثوق و اعتماد است، او از ابى طاهر بن خزيمه و امام ابى بكر بن مهران مقرى حديث ميكند و حديث او بسيار و مشايخ و استادان او زيادند، در تفسير خود «الكشف و البيان» حديث نزول آيه تبليغ و حديث نزول آيه سأل سائل را پيرامون واقعه غدير با بررسى در اسناد آن روايت نموده است.