ابو الحسن على بن قادم خزاعى كوفي

متوفاى 213، ابن حبّان او را از ثقات ذكر نموده و ابن خلفون او را توثيق كرده و ابن قانع گفته: نامبرده كوفي صالحى است و ابو حاتم گفته: نامبرده متصف به صداقت است، ابن حجر در جلد 7 تهذيبش صفحه 374 شرح حال او را چنين نگاشته، حديث او در صفحه 39 گذشت.