ابو الطفيل عامر بن واثله ليثى

ابو الطفيل عامر بن واثله ليثى (در يكى از سالهاى 100 ر 102 ر 108 ر 110 درگذشته) پيشواى حنبليان احمد بن حنبل در جلد 1 مسند خود ص 118 با ذكر سند از على بن حكيم از شريك از اعمش از حبيب بن ابى ثابت از ابى الطفيل از زيد بن ارقم بلفظ مذكور در حديث زيد (صفحه 64) و در جلد 4 ص 370 از ابى الطفيل حديث مناشده در رحبه را (كه بلفظ و سند او خواهد آمد) از او روايت نموده و نسائى در «الخصايص» ص 15 باسنادش از او از زيد و در ص 17 از ابن مقدام و محمّد ابن سليمان از فطر از او با ذكر سند روايت نموده و ترمذى در جلد 2 صحيح خود ص 298 از سلمة بن كهيل از او (ابو الطفيل مذكور) از حذيفة بن اسيد (همانطور كه در صفحه 57 گذشت) روايت نموده و خبرى كه حاكم در جلد 3 «مستدرك» ص 109 بطرقى كه صحت آنرا احراز نموده از ابو الطفيل از زيد روايت نموده، در صفحه 66 ذكر شد و ابو محمّد عاصمى در «زين الفتى» باسنادش از فطر حديث مناشده را كه بعدا خواهد آمد از او روايت كرده- و ابن اثير در جلد 3 «اسد الغابه» ص 92 و در جلد 5 ص 376 نيز از او روايت كرده- و خوارزمى در «مناقب» ص 93 باسنادش از او حديث زيد بن ارقم را روايت نموده و در ص 217 حديث شورا را كه خواهد آمد و متضمن احتجاج و استدلال بحديث غدير است، روايت نموده و گنجى شافعى در «كفاية الطالب» ص 15 حديث زيد را؛ و طبرى در- «الرياض النضره» جلد 2 ص 179 و ابن حمزه حنفى دمشقى در «البيان و التعريف» نقل از طبرانى و حاكم. و ابن كثير
در جلد 5 «البداية و النهايه» ص 211 از طريق احمد و نسائى و ترمذى و در جلد 7 ص 246 از احمد و نسائى و در همين جلد ص 348 از طريق غندر از شعبه از سلمة بن كهيل از او از زيد، و ابن حجر در جلد 4 «الاصابه» ص 159 و در جلد 2 ص 252 از او از حذيفه و عامر بلفظى كه خواهد آمد و متقى در جلد 6 «كنز العمال» ص 390 نقل از ابن جرير و سمهودى در «جواهر العقدين» نقل از قندوزى حنفى در ص 38 از ينابيع حديث او را آورده‏اند.