ابو الهيثم بن التيهان

ابو الهيثم بن التيهان (در سال 37 در صفين شهادت يافته) حديث او در كتاب «حديث الولايه» تأليف ابن عقده و در «نخب المناقب» جعابى موجود است و در مقتل خوارزمى- نسخه از آن نزد ما موجود است- در شمار راويان حديث غدير از صحابه ذكر شده است و در «جواهر العقدين» سمهودى از فطر و ابى الجارود از ابى الطفيل شهادت او را از خود نامبرده در روز مناشده بحديث غدير خم ذكر نموده‏اند و در تاريخ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ص 67 نامبرده در شمار راويان حديث غدير ذكر شده است.