ابو امامه صدى ابن عجلان باهلى

ابو امامه صدى ابن عجلان باهلى (در شام مسكن گزيده و در همانجا بسال 86 هجرى درگذشته) در شمار كسانى است كه ابن عقده در «حديث الولايه» حديث غدير را با ذكر سند از او روايت نموده است.