ابو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الازدى- قرطبى- ملقّب به (سابق الدين)

در سال 486/7 متولد و در 567 وفات يافته- صاحب تفسير كبير- ابن اثير در جلد 11 «كامل» ص 152 گويد: نامبرده در قرائت و نحو و غير آن از علوم پيشوا بوده، و در زهد و عبادت بمقامى رسيد كه مردم بسيارى از بلاد از وجود او منتفع ميشدند، بخصوص اهل موصل، زيرا نامبرده در آنجا اقامت گزيد و همانجا وفات يافت، ياقوت در دو كتاب خود شرح حال او را ثبت نموده، در جلد 7 «مجمع البلدان» ص 54 گويد: بسيارى از شيوخ و استادان ما بر او قرائت نمودند، او مردى بود، اديب، فاضل، آموزنده قرائت، عارف به نحو و لغت، بسيارى از كتب ادب را درك كرده و از اساتيد شنيده، و در جلد 20 «مجمع الادباء» ص 14 گويد: استادى است فاضل و عارف به نحو و وجوه قراآت، و نامبرده ثقه و داراى دقت نظر و متصف بصدق و دين بوده و خير وجود او بسيار بوده، حديث او از تفسيرش در باب نزول آيه سأل سائل پيرامون قضيه غدير خواهد آمد.