ابو حجيفه وهب بن عبد اللّه شوائى

(بنامبرده وهب الخير نيز گفته ميشود، در سال 74 درگذشته) حافظ ابن عقده در «حديث الولايه» بطريق خود حديث غدير را از او با ذكر سند روايت نموده.